Læringsgrundlag

Roskilde private Realskoles læringsgrundlag har til formål at beskrive rammer og principper for den pædagogiske virksomhed.

Indledning

Roskilde private Realskoles læringsgrundlag har til formål at beskrive rammer og principper for den pædagogiske virksomhed. Læringsgrundlaget sætter fokus på de forhold, der gør, at eleverne opnår den optimale faglige, sociale og fysiske udvikling, hvilket er fundamentet og forudsætningen for læring. Det helt overordnede mål med dette læringsgrundlag er at leve op til Lov om friskoler og private grundskoler, ”Fælles mål” (undervisningsministeriets læseplaner) og vore egne læseplaner samt at medvirke til at øge elevernes kompetencer, dvs. at Roskilde private Realskole i samarbejde med forældrene skal:

 • give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse
 • give eleverne lyst til at lære mere
 • gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie
 • give eleverne forståelse for andre lande og kulturer
 • bidrage til elevernes forståelse for menneskets samspil med naturen og dens videnskaber
 • fremme den enkelte elevs alsidige udvikling
 • forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed, demokrati og folkestyre

I dagligdagen vil vi således også prioritere aktiviteter, der handler om at have omsorg og respekt for hinanden, og hvor der skabes optimale betingelser for at eleverne udvikler tolerance og ansvarlighed så de bliver styrket i at kunne indgå i et fællesskab med andre mennesker.

Læringsgrundlaget er et resultat af en proces, hvor både ledelsen, medarbejdere og skolebestyrelsen har været inddraget. Det er konklusionerne af disse drøftelser, der er samlet i dette læringsgrundlag. Sammenhængen mellem skole og SFO er ligeledes et vigtigt element i læringsgrundlaget, idet vi ser Roskilde private Realskole som en integreret enhed, og læringsgrundlaget er således rammesættende for såvel skole som SFO. Derfor er SFOens værdier vigtige, idet SFOens værdigrundlag indeholder principper for, hvordan der støttes op om skolens virksomhed for at skabe og kvalificere arbejdet med elevernes læring.

Det fremtidige arbejde med læringsgrundlaget er en dynamisk proces, hvor alle interessenter løbende skal bidrage til at omsætte de skrevne tanker og visioner til faktiske og aktive handlinger. Dette arbejde skal medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser, for at alle skolens elever bliver bevidste om egne ressourcer samt tilegner sig kompetencer, der gør dem i stand til at opnå indflydelse og tage ansvar for de valg, der vedrører og påvirker deres livskvalitet. I Roskilde private Realskoles læringsgrundlag tager vi udgangspunkt i følgende temaer: Læringssyn, IT & medier, forældresamarbejdet, kompetenceudvikling & innovation samt evaluering. Hvert af disse temaer er beskrevet nedenfor.

Læringssyn

På Roskilde private Realskole skal alle elever opleve en tryg og sammenhængende hverdag, da vi mener, at dette er forudsætningen for, at læring finder sted. Sunde elever udnytter deres potentiale bedst muligt, når de trives i gode sociale relationer, og når de udfordres i et trygt og anerkendende undervisningsmiljø. Undervisningen skal tilpasses deres faglige niveau og de potentialer, de besidder. Alle elever skal ses og anerkendes for det de er og kan. Det er vigtigt for os, at alle er glade. Det gælder elever såvel som voksne.

Vi ønsker at skabe en hverdag med fokus på faglighed og tryghed. Vi ønsker at uddanne hele mennesker, der er rustet til et liv i et demokratisk samfund med medbestemmelse og medansvar. Vi tilstræber, at reglerne i skolen og SFO-en er ensartede, og at det er klart for alle, hvor der er forskelle mellem reglerne. For at koordinere regler og aftaler mellem skole og SFO, har vi et indskolingsudvalg bestående af klasselærerne fra indskolingen og en repræsentant fra SFO-en.

Et højt fagligt niveau opnås ved:

 • fagligt kompetente lærere, der hovedsageligt underviser i deres linjefag
 • engagement fra elever, forældre og ansatte
 • en prioritering af de boglige fag
 • nye bøger og god adgang til elektroniske undervisningsmidler
 • en pædagogisk linje, hvor vi i meget høj grad anvender det, der er gennemprøvet, og som vi ved virker
 • tilpassede udfordringer til at stimulere nysgerrighed og lyst til læring
 • undervisning tilpasset den enkelte elev
 • en hverdag, som udfordrer den enkelte elev fagligt og socialt
 • forskellige undervisningsformer
 • efteruddannelse af lærerne, så de er i stand til at tage nye, veldokumenterede metoder i anvendelse
 • at elevernes arbejder bliver rettet og kommenteret. Dette for at højne det faglige niveau, og samtidigt vise elevernes arbejde respekt
 • lektiehjælp efter skoletid
 • at eleverne i 7. og 9. klasse er på lejrskole med fagligt indhold

Tryghed opnås ved, at:

 • der er max 22 elever i klasserne
 • have klare regler
 • være tydelige og involverende voksne
 • vi har et anerkendende miljø
 • vi har faste årlige traditioner
 • de små elever har venskabsklasser blandt de ældre klasser
 • have et grundigt og kontinuerligt arbejde med trivsel
 • have respekt for hinanden og vores indbyrdes forskelligheder
 • vi har fælles læringssyn med SFO’en
 • have et specielt skema for alle elever i eksamensperioden – for at undgå ”ukendte lærere” i klassen
 • der i 1.-3. klasse deltager en pædagog fra SFO-en i undervisningen en gang om ugen.
 • klasselæreren holder elevsamtaler 2 gange om året i alle klasser. Her behandles faglige emner, men også den enkelte elevs trivsel og sociale situation
 • skolen bruger klassetrivsel.dk
 • 5. og 10. klasse starter vi med en hyttetur for at ryste eleverne sammen.
 • 3. klasse er på hyttetur
 • SFO-en har en sommerlejr i 2. klasse for at styrke det sociale sammenhold
 • opfordrer eleverne til at spise sundt
 • eleverne ikke drikker sodavand og energidrikke på skolen
 • eleverne fra 7. til 10. klasse ikke må medbringe madvarer og drikkevarer, når de har været i byen i frikvarteret
 • klasserne arbejder med holdninger til sund mad
 • 0. til 3. klasse tager skolens kostpolitik op på forældremøderne
 • forældrene sørger for at deres børn har en sund madpakke med i skole. Dette er forældrenes ansvar og kontrolleres ikke af skolens medarbejdere
 • opfordrer eleverne til at være ude i frikvartererne
 • skolen opfordrer forældrene til at sørge for, at deres børn deltager i skolens trimiade og trim-dag
 • skolen opfordrer forældrene til at sørge for at deres børn deltager i idrætsaktiviteter eller anden form for bevægelse uden for skoletiden

IT og medier på Roskilde private Realskole

Formålet med lærernes og elevernes brug af IT og medier er at motivere, effektivisere og kvalificere undervisningen og elevernes opgaveløsning derhjemme og at gøre eleverne i stand til at deltage optimalt i det omkringliggende digitaliserede samfund.

 • skolen har et velfungerende netværk på hele skolen, som kan bruges på såvel
 • skolens som elevernes egne computere
 • skolen har interaktive tavler i alle klasser, som indgår som en naturlig del af den daglige undervisning
 • skolen har 2 klassesæt med bærbare computere
 • skolen har undervisning i IT i 3. til 6. klasse, som har til formål at gøre eleverne i stand til på fornuftig vis at anvende IT i alle timer og derhjemme
 • skolen har anskaffet adgang til internetbaseret undervisningsmateriale, og vi undersøger hele tiden muligheder for at udvide omfanget og brugen af dette

Skolens fremtidige mål er at alle elever har adgang til en computer i alle timer. Derfor regner vi med at eleverne i større og større grad medbringer egen computer, så vi på sigt kan forlange at de har deres egen computer med i skole hver dag. Skolen tilskynder ligeledes eleverne til at bruge deres smartphones og tablets, så disse medier kan indgå som en naturlig del af undervisningen.

Forældresamarbejde

Fundamentet for eller nøglen til den bedst mulige pædagogiske indsats er et tæt samarbejde mellem skole og forældre. Forældresamarbejdet forudsætter lærernes og pædagogernes forståelse for elevens specifikke behov på det aktuelle udviklingstrin. Forældreinddragelse og/eller -involvering i hele skolelivet er medvirkende til at skabe trivsel og helhedsforståelse i elevernes udvikling og understøtter direkte elevernes læringsmuligheder. Her ser vi forældrenes erfaring som en ressource, som vi kan drage nytte af.

Al kommunikation mellem skole og hjem skal bygge på tillid, hvor de voksne er rollemodeller og tager ansvar for, at skolens værdier og principper anvendes og efterleves.

Forældresamarbejdet på Roskilde private Realskole

 • vi mener, at forældrenes involvering i elevernes læring er afgørende for udviklingen af elevernes potentialer
 • vi prioriterer kommunikationen mellem skolen og hjemmet meget højt
 • vi arbejder for et forældresamarbejde med en høj grad af engagement
 • vi samarbejder med forældrene om at udvikle elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer
 • vi er sammen med forældrene om at diskutere, evaluere og perspektivere hver enkelt elevs læring og sikre, at alle relevante detaljer og meninger inkluderes
 • med udgangspunkt i elevsamtaler arbejder vi struktureret med mål for hver enkelt elev
 • vi afstemmer forventningerne til elevernes udskoling fra Roskilde private Realskole med forældre og elever
 • vi samarbejder med forældrene om udskoling/efterværn, dvs. der sikres en glidende overgang til et voksenliv

Roskilde private Realskole opfatter sig som en traditionsrig skole, hvor der arbejdes målrettet på at fastholde og styrke en venlig omgangstone, en åben dialog samt gensidig respekt mellem alle, der færdes på skolen. Til at understøtte dette er der udarbejdet en ”forældrefolder”. Forældresamarbejdet på Roskilde private Realskole forudsætter, at alle tager ansvar for sig selv. Det betyder at:

 • skolen tager ansvar for, at de ansatte er professionelle
 • forældrene respekterer de ansattes professionelle kompetencer og ansvar
 • skolen og forældrene respekterer, at forældrenes rolle som opdrager er vigtig

Forældresamarbejdet indebærer, at der forventes følgende af alle elever på Roskilde private Realskole:

Eleverne yder deres bedste, dvs.

 • møder velforberedt
 • møder på skolen, inden undervisningen starter
 • har orden i sine ting: Bøger er bundet ind og medbragt, penalhuset er velassorteret
 • datoer for aflevering af større skriftlige opgaver overholdes trods sygdom, med mindre andet er aftalt med læreren under sygdomsforløbet

Alle elever er gode kammerater, dvs. man

 • viser hensyn og omsorg for alle klassekammerater
 • taler pænt om eller til klassekammerater
 • respekterer, at der altid vil være kammerater, der er anderledes
 • deltager i klassens/skolens sociale liv alene og sammen med forældre
 • inviterer hele klassen, alle piger eller alle drenge til fødselsdage. Ved hyggeaftener inviteres under halvdelen, da det ellers vil ligne et fravalg af enkelte
 • gør sig umage for at samarbejde med klassekammerater
 • respekterer kammeraternes ting Eleverne er gode repræsentanter for skolen, dvs.
 • Eleverne opfører sig altid pænt, når de går til og fra skole, når de har frikvarter, når de er på ekskursioner og når de er på skolerejse.
 • Vi forventer, at elever og forældre omtaler skolen sagligt og loyalt.

Kompetenceudvikling/Innovation

Formålet med skolens kompetenceudvikling er at sørge for, at alle medarbejdere udnytter deres kompetencer bedst muligt, og at medarbejdernes uddannelse hele tiden er optimal i forhold til udviklingen i samfundet og inden for pædagogikken. Vi forventer, at vore medarbejdere holder sig orienteret om nye pædagogiske og faglige ideer og retninger. Et udvalg fastsætter ansøgningsfrister mht. kursusansøgninger og fordeler kurser ud fra de ønsker, som udvalget modtager. Kriteriet for tildeling af kurser er relevans. Skolen har et ønske om, at medarbejderne anvender de interaktive tavler og de digitale medier optimalt.

MUS-samtalerne bruges bl.a. til at indsamle viden om, hvilke kurser medarbejderne ønsker, hvilke kurser medarbejderne kan arrangere for hinanden og hvilke innovative ideer medarbejderne har mht. udvikling af skolen. Skolen ønsker at ideer fra både forældre og elever indgår i udviklingsarbejdet på skolen.

Evaluering

Evaluering på Roskilde private Realskole har til formål at sikre kvaliteten af undervisningen, trivslen og udviklingen på skolen. Skolen har indført selvevaluering. Denne tager udgangspunkt i Danmarks Privatskoleforenings selvevalueringsmodel som indeholder:

 • skolens profil
 • elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen – se hjemmesiden
 • undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse – se hjemmesiden
 • elevens personlige alsidige udvikling
 • frihed og folkestyre
 • tilbud om undervisning i 10. klasse
 • specialundervisning
 • elevens videre forløb i uddannelsessystemet
 • skolelederens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen
 • samlet vurdering og handlingsplan

Indsamling af materialet fra eleverne foregår ved, at elevrådene udarbejder spørgsmål til evalueringen. Disse spørgsmål bruges ved udformning af undersøgelsen, som kan laves på klassetrivsel.dk. Skolen bruger naturligvis også resultaterne fra undervisningsmiljøundersøgelsen, som gennemføres hvert andet år.

Undersøgelse blandt forældrene

Skolen laver regelmæssige tilfredshedsundersøgelser blandt forældrene. Evaluering af nye tiltag indgår heri.

Undervisning

Her kan du læse alt om Roskilde private Realskoles undervisningsmetoder, støtteundervisning, tests, evaluering, undervisningsfag, 10. klasse, læseplan.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os