Om skolen

Roskilde private Realskole er en faglig skole, hvor både faglig fordybelse og trivsel er i centrum. Her tager lærerne udgangspunkt i den enkelte elevs potentiale og hjælper eleven med at udfolde det. Vi har initiativer for såvel fagligt svage som fagligt stærke elever, så alle bliver udfordret og hjulpet. Vi arbejder hele tiden med elevernes trivsel og med deres sociale og personlige udvikling. Det gør vi, fordi disse områder er vigtige i sig selv, og fordi de er en forudsætning for, at læring og udvikling kan finde sted. Indsatsen starter allerede i indskolingen, så eleverne får den bedste start på skolelivet, og den fortsætter på alle klassetrin, indtil eleverne forlader skolen efter 9. eller 10. klasse.

Forventninger

På Roskilde private Realskole forventer vi, at eleverne deltager aktivt i undervisningen, og at forældrene bakker op om børnenes skolegang. Vi forventer også, at forældrene er aktive i samarbejdet med skolen. Til gengæld kan forældre og elever forvente, at vi lever op til det følgende.

Det kan forældre og elever forvente af skolen

 • NEt trygt undervisningsmiljø
 • NVeluddannede medarbejdere
 • NFaglige udfordringer til alle elever
 • NTrivsel I fokus
 • NHøjt informationsniveau
 • NMålorienteret undervisning
 • NSFO fra 0. til 3. Klasse

Et trygt undervisningsmiljø

Et trygt undervisningsmiljø, der fremmer fællesskabet, skaber trivsel og giver de bedste rammer for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. I tæt dialog med elever og hjem sikres den fornødne viden om den enkelte elev, så der kan støttes bedst muligt op om eleverne.

Veluddannede medarbejdere

Skolens medarbejdere er veluddannede og fagligt opdaterede og benytter sig i høj grad af vidensdeling og kollegial sparring. Vi er nysgerrige på ny forskning inden for undervisningsområdet og lader os inspirere af dette i vores daglige virke. Lærerne videreuddanner sig løbende og leverer derfor undervisning af høj kvalitet.

Faglige udfordringer til alle elever

Vi udfordrer alle vores elever, så de udnytter deres læringspotentiale bedst muligt. Elever med faglige vanskeligheder tilbydes relevante understøttende undervisningsforløb, mens elever med et fagligt overskud får tilbudt muligheden for deltagelse i TalentCamp-forløb.

Trivsel I fokus

Indskolingsklasserne har tilknyttet en kontaktpædagog, som arbejder målrettet med klassens trivsel og sammenhold. Kontaktpædagogens arbejde i skolen udføres i tæt samarbejde med lærerne.

Højt informationsniveau

Medarbejderne på Roskilde private Realskole har fokus på at levere et højt informationsniveau, så dialogen mellem skole og hjem har de bedste betingelser.

Målorienteret undervisning

Undervisningen er målorienteret, hvilket vil sige, at der er tydelige mål for, hvad eleverne skal lære i de enkelte fag. Det forbedrer elevernes motivation for at lære noget nyt, når de kan se målet med det.

SFO fra 0. til 3. Klasse

I SFOasen arbejder vi med at bygge relationer og det at indgå i sociale fællesskaber. Aktiviteterne veksler mellem leg og frivillig deltagelse i pædagogstyrede forløb på tværs af alder og køn.

Hvad vi forventer

Det forventer vi af elever

Vi forventer, at elever:

 • Møder til tiden, er veludhvilede, mætte og har madpakke med til en hel skoledag 
 • Tager ansvar, udviser respekt, hensyn og omsorg for hinanden
 • Deltager i skolerelaterede aktiviteter
 • Er velforberedte og motiverede for at lære 
 • Yder deres bedste og tager medansvar for deres læring. 

Det forventer vi af forældre

Vi forventer, at forældre:

 • Tager ansvar for, at deres børn er undervisningsparate, når de møder i skole
 • Følger de aftaler, der indgås i klassen samt bakker op om skolens politikker, værdier og læringsgrundlag
 • Tager del i det fælles forældrenetværk, som understøtter klassens sociale liv
 • Deltager i skolearrangementer, herunder skole/hjem-samtaler
 • Bidrager til en god dialog mellem skolen og hjemmet
 • Dagligt tjekker ForældreIntra og sørger for, at skolen opdateres med vigtige informationer om eleven.

Skolepenge pr. måned (12 mdr.)

0.-8. klasse: 1.805 kr.

Skolepenge pr. måned (11 mdr.)

9. og 10. klasse: 1.950 kr.

Søskenderabat.

 • 2. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.
 • 3. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.
 • 4. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.

Betaling af skolepenge skal ske via BS.

Lejrskole

2. kl. SFO-koloni 3 dage max. 1.200 kr.

3. kl. hyttetur 3 dage max. 1.200 kr.

5. kl. lejrskole 3 dage max. 1.500 kr.

7. kl. lejrskole 5 dage max. 2.500 kr.

9. kl. lejrskole 5 dage max. 5.000 kr.

10. kl. lejrskole 5 dage max. 3.000 kr.

 

SFO-betaling (11 mdr.)

SFO: 2.020 kr.

 • 2. barn 50% i rabat pr. mdr.
 • 3. barn 50% i rabat pr. mdr.

Betaling af SFO skal ske via BS.

Skolebestyrelsen har vedtaget at skolepenge og SFO betalinger stiger hvert år med 3%.

Ipad

Elever i 0. - 2. kl. betaler 120 kr. pr. måned til en personlig Ipad. Ipaden er elevens, når den er afdraget.

Kontonummer: Sydbank, reg: 6819 konto: 1016267

Om skolen

Her kan du læse alt om Roskilde private Realskole.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os