Vedtægter

  • Godkendt af bestyrelsen den 11. november 2021
  • Vedtægter offentliggjort på skolens hjemmeside februar 2022
  • Godkendt af Børne- og undervisningsministeriet den 16. januar 2008

Vedtægter for den selvejende institution

Roskilde private Realskole

I. Skolens navn, adresse, hjemsted og status

§ 1 Skolens navn er “Roskilde private Realskole”.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Roskilde kommune.

Skolen driver virksomhed fra adressen Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde.

Skolen har CVR- nr.: 30.832.817.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.

Den selvejende uddannelsesinstitution blev stiftet den 1. april 1971.

II. Skolens formål

§ 2 Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og

andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves

i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Skolen skal skabe rolige og trygge rammer for eleverne og give dem faglig viden og lære

dem gode arbejdsvaner og lære dem respekt og hensyntagen til hinanden.

III. Skolens bestyrelse og leder

§ 3 Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig

for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i

overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og andre bestemmelser for

friskoler og private grundskoler og skolens vedtægt.

§ 4 Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder

har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

§ 5 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen).

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år.

Stk. 3. Hvert år vælges af og blandt forældrekredsen for et år 2 suppleanter.

Stk. 4. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

§ 6 Forældrekredsen kan på generalforsamlingen afsætte et eller flere

bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

§ 7 Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Stk. 2.

Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder samt medarbejdere kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøder uden stemmeret, og bestyrelsen kan beslutte, at disse ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager.

§ 8 Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt generalforsamlingen kompetencer.

§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden og næstformanden vælges af bestyrelsens midte.

Stk. 2. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

§ 10 Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

§ 11 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 12 Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

§ 13 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk.

6, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelser udstedt i medfør af nævnte lov samt denne vedtægt. Stk. 2. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten automatisk i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 14 For bestyrelsen, tilsynsførende, lederen og andre ansatte ved skolen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

§ 15 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for beslutningen.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev.

Stk. 4. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 16 Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols.

Stk. 3. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk.

4. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

§ 17 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

§ 18 Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale.

Stk. 2. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

§ 19 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

IV. Regnskab m.v.

§ 20 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 2. Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger for et år ad gangen skolens revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Genvalg af revisor kan finde sted. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om valg af revisor og om revisorskift.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 6 og 7 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Regnskabet skal være udarbejdet,  revideret og afsluttet samt indsendt til Undervisningsministeriet senest den 15. april efterfølgende regnskabsår.

§ 21 Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre.

Stk. 2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V. Forældrekreds, generalforsamling og valg af tilsynsførende m.v.

§ 22 Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven.

Stk. 3. Skolen kan anse den, der har eleven i pleje for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog bortset fra spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 4. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

§ 23 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende.

Stk. 2. Tilsynsførende fører tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

§ 24 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

§ 25 Generalforsamlingen, der består af forældrekredsen indkaldes hvert år af bestyrelsen og afholdes på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen senest den 10. oktober.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, email eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Indkaldelsen til generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvis nogen er på valg)

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af tilsynsførende (hvis nogen er på valg)

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen.

Stk. 5. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For alle valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen,

der stemmer ved valg af forældrerepræsentanterne og ved valg af den eller de tilsynsførende.

§ 26 Ved generalforsamlingens begyndelse vælger forældrekredsen under ledelse af formanden for bestyrelsen eller skolelederen en mødeleder (dirigent). Skolens ansatte kan ikke vælges til mødeleder. Det er uforeneligt med mødelederhvervet at være opstillet som kandidat til bestyrelsen, til suppleant eller til tilsynsførende.

Stk. 2. Mødelederen påser, at mødet er lovligt indkaldt, og at valg foregår i overensstemmelse med reglerne herom, herunder at valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende sker efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Stk. 3. Tvivlsspørgsmål om fremgangsmåden ved valg afgøres af mødelederen.

Stk. 4. Mødelederen godkender ved sin underskrift et beslutningsreferat af mødet og afleverer eller sender det til skolelederen.

§ 27 Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer.

§ 28 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.

Stk. 2. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Stk.

5. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

§ 29 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hvert medlem af forældrekredsen afgive stemme på det antal personer, svarende til det antal der skal vælges til henholdsvis bestyrelsen, til suppleanter og til tilsynsførende.

§ 30 Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning ved mødelederen.

§ 31 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

§ 32 Ved valg af tilsynsførende skal forældrekredsen først afgøre funktionsperiodens længde, dog højst 4 år, og hvorvidt en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen skal være tilsynsførende. Hvis der vælges en eller flere personer, skal forældrekredsen, inden valget afholdes, beslutte, hvor mange tilsynsførende der højst kan vælges.

Stk. 2. Hvis der vælges flere tilsynsførende, og hvis forældrekredsen ikke har valgt dem til bestemte tilsynsaktiviteter, aftaler de tilsynsførende indbyrdes, hvem der udfører hvilke tilsynsaktiviteter.

Stk. 3. Den eller de tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift med eller nært beslægtet med disse personer.

Stk. 4. Skolen skal orientere Undervisningsministeriet og kommunalbestyrelsen om, hvem der er valgt til at føre tilsyn.

Stk. 5. Skolen gør forældrekredsen bekendt med den årlige skriftlige tilsynserklæring og offentliggør den på skolens hjemmeside på internettet.

Stk. 6. Der skal indkaldes til møde til valg af tilsynsførende, således at mødet kan afholdes senest 3 måneder efter, at der ikke længere er nogen tilsynsførende.

§ 33 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af forældrekredsens medlemmer skriftligt kræver det.

Stk. 3. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

VI. Skolens drift

§ 34 Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

§ 35 Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 2. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 3. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

§ 36 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

§ 37 Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 VII. Tegningsret

§ 38 Skolen forpligtes udadtil enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 39 Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

VIII. Ændring af skolens vedtægt

§ 40 Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægten. Beslutning om ændring af vedtægten kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for ændringen.

§ 41 Skolens vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af

Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

§ 42 Vedtægten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Stk. 2. Vedtægten skal indsendes i original til Undervisningsministeriet i tre eksemplarer.

IX. Nedlæggelse af skolen

§ 43 Bestyrelsen træffer beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, samt at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

§ 44 Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

§ 45 Bestyrelsen skal orientere forældrekredsen om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 2. Bestyrelsen skal give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

§ 46 Bestyrelsen skal orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 47 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

§ 48 Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§ 49 Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

Roskilde private Realskole