Persondatapolitik

Roskilde private Realskoles persondatapolitik for opbevaring og håndtering af personop-lysninger på elever og forældre. 

Roskilde private Realskole er etableret på følgende adresse:

Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde

1. Vi er den dataansvarlige – skolens kontaktoplysninger

Vi kan kontaktes på telefonnummer 31 50 00 00 samt på e-mailadresse rpr@rprroskilde.dk.

Skolens CVR. nr. er 30 83 28 17

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns per-sonoplysninger 

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som sko-le, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil hørende reg-ler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.  

Vi indhenter også personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, fordi lovgiv-ningen kræver det, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse. 

3. Kategori af personoplysninger 

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse konkret samtykke hertil.

4. Modtagere eller kategori af modtagere 

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete per-sonoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til per-sonoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.  

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet.  

Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behand-ling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren. 

5. Opbevaring af personoplysninger 

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området (se link). Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nød-vendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen. 

6. Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1. 

Vi skal dog gøre opmærksom på at skolen er forpligtet til at indhente og opbeva-re almindelige nødvendige personoplysninger på eleven og dennes forældre for at kunne opfylde sine forpligtelser som skole, jf. gældende lovgivning.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddel-te samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.  

7. Dine rettigheder 

Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger. 

Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behand-ling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personop-lysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registre-redes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

8. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den må-de, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kon-taktoplysninger på www.datatilsynet.dk.