Vedtægter

Godkendt af bestyrelsen og generalforsamling i forening den 20. september 2007

Vedtægter offentliggjort på skolens hjemmeside januar 2008

Godkendt af Børne- og undervisningsministeriet den 16. januar 2008

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1 Skolens navn er "Roskilde private Realskole".

Stk. 2. Skolens hjemsted er Roskilde kommune.

Skolen driver virksomhed fra adressen Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde.

Skolen har CVR- nr.: 30.832.817.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.

Den selvejende uddannelsesinstitution blev stiftet den 1. april 1971.

 

II. SKOLENS FORMÅL

§ 2 Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og

andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves

i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Skolen skal skabe rolige og trygge rammer for eleverne og give dem faglig viden og lære

dem gode arbejdsvaner og lære dem respekt og hensyntagen til hinanden.

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3 Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig

for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i

overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og andre bestemmelser for

friskoler og private grundskoler og skolens vedtægt.

§ 4 Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder

har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse

med gældende regler og vilkår.

§ 5 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af og blandt forældrene til elever

på skolen (forældrekredsen).

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år. 

Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde

Telefon: 31 50 00 00 Fax: 31 73 24 78

Hjemmeside: www.rprroskilde.dk

Stk. 3. Hvert år vælges af og blandt forældrekredsen for et år 2 suppleanter.

Stk. 4. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og

mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

§ 6 Forældrekredsen kan på generalforsamlingen afsætte et eller flere

bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder

et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med

angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i

valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

§ 7 Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg

af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Stk. 2.

Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder samt medarbejdere kan være

repræsenteret ved bestyrelsesmøder uden stemmeret, og bestyrelsen kan beslutte,

at disse ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager.

§ 8 Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet

undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i

nærværende vedtægt er tillagt generalforsamlingen kompetencer.

§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden og næstformanden vælges af

bestyrelsens midte.

Stk. 2. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

§ 10 Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder

formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

§ 11 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive

ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 12 Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for

varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

§ 13 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke

længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk.

6, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelser udstedt i medfør af

nævnte lov samt denne vedtægt. Stk. 2. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i

funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten automatisk i

den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der

vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 14 For bestyrelsen, tilsynsførende, lederen og andre ansatte ved skolen gælder

bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt

m.v. 

Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde

Telefon: 31 50 00 00 Fax: 31 73 24 78

Hjemmeside: www.rprroskilde.dk

§ 15 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt

personligt frem.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved beslutning om

køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens

medlemmer stemmer for beslutningen.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev.

Stk. 4. Ved stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens stemme

udslagsgivende.

§ 16 Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols.

Stk. 3. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk.

4. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

§ 17 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal

indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

§ 18 Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale.

Stk. 2. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan

bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er

nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden

midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

§ 19 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af

forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som

bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

IV. REGNSKAB M.V.

§ 20 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for

skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 2. Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision

efter gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger for et år ad gangen skolens revisor, der skal være

statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Genvalg af revisor kan finde sted.

Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om valg af revisor og om revisorskift.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt

revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet

fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring

på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5,

stk. 6 og 7 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Regnskabet skal være udarbejdet, 

Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde

Telefon: 31 50 00 00 Fax: 31 73 24 78

Hjemmeside: www.rprroskilde.dk

revideret og afsluttet samt indsendt til Undervisningsministeriet senest den 15. april i

efterfølgende regnskabsår.

§ 21 Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til

budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen

kan udstrække denne ret til andre.

Stk. 2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan

dog ikke videregives.

V. FORÆLDREKREDS, GENERALFORSAMLING OG VALG AF TILSYNSFØRENDE

M.V.

§ 22 Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over

eleven.

Stk. 3. Skolen kan anse den, der har eleven i pleje for bemyndiget til at handle på

forældremyndighedens indehavers vegne, dog bortset fra spørgsmålet om skolegangens

begyndelse og varighed.

Stk. 4. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til

forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet - om nødvendigt tillige dokumenteret

- skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de

personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

§ 23 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor

forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende.

Stk. 2. Tilsynsførende fører tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik

og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering

står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at

undervisningssproget er dansk.

§ 24 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for

forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at

skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i

folkeskolen.

§ 25 Generalforsamlingen, der består af forældrekredsen indkaldes hvert år af bestyrelsen

og afholdes på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen senest den 10. oktober.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, email eller

anden sikker forsendelsesmåde med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Indkaldelsen til generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering. 

Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde

Telefon: 31 50 00 00 Fax: 31 73 24 78

Hjemmeside: www.rprroskilde.dk

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvis nogen er på valg)

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af tilsynsførende (hvis nogen er på valg)

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i

hænde senest 2 uger før afholdelsen.

Stk. 5. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og - i de år hvor der skal ske valg af

tilsynsførende - gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For

alle valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har

ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen,

der stemmer ved valg af forældrerepræsentanterne og ved valg af den eller de

tilsynsførende.

§ 26 Ved generalforsamlingens begyndelse vælger forældrekredsen under ledelse af

formanden for bestyrelsen eller skolelederen en mødeleder (dirigent). Skolens

ansatte kan ikke vælges til mødeleder. Det er uforeneligt med mødelederhvervet at

være opstillet som kandidat til bestyrelsen, til suppleant eller til tilsynsførende.

Stk. 2. Mødelederen påser, at mødet er lovligt indkaldt, og at valg foregår i

overensstemmelse med reglerne herom, herunder at valg af bestyrelsesmedlemmer,

suppleanter og tilsynsførende sker efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af

tilsynsførende.

Stk. 3. Tvivlsspørgsmål om fremgangsmåden ved valg afgøres af mødelederen.

Stk. 4. Mødelederen godkender ved sin underskrift et beslutningsreferat af mødet

og afleverer eller sender det til skolelederen.

§ 27 Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for

forældrekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer.

§ 28 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.

Stk. 2. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles

forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte

medlemmer.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Stk.

5. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af

forældrekredsen ønsker det.

§ 29 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hvert

medlem af forældrekredsen afgive stemme på det antal personer, svarende til det

antal der skal vælges til henholdsvis bestyrelsen, til suppleanter og til

tilsynsførende. 

Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde

Telefon: 31 50 00 00 Fax: 31 73 24 78

Hjemmeside: www.rprroskilde.dk

§ 30 Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I

tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning ved mødelederen.

§ 31 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

§ 32 Ved valg af tilsynsførende skal forældrekredsen først afgøre funktionsperiodens

længde, dog højst 4 år, og hvorvidt en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen

skal være tilsynsførende. Hvis der vælges en eller flere personer, skal

forældrekredsen, inden valget afholdes, beslutte, hvor mange tilsynsførende der højst

kan vælges.

Stk. 2. Hvis der vælges flere tilsynsførende, og hvis forældrekredsen ikke har valgt

dem til bestemte tilsynsaktiviteter, aftaler de tilsynsførende indbyrdes, hvem der

udfører hvilke tilsynsaktiviteter.

Stk. 3. Den eller de tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem

af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift med eller nært beslægtet med

disse personer.

Stk. 4. Skolen skal orientere Undervisningsministeriet og kommunalbestyrelsen om,

hvem der er valgt til at føre tilsyn.

Stk. 5. Skolen gør forældrekredsen bekendt med den årlige skriftlige

tilsynserklæring og offentliggør den på skolens hjemmeside på internettet. Stk.

6. Der skal indkaldes til møde til valg af tilsynsførende, således at mødet kan

afholdes senest 3 måneder efter, at der ikke længere er nogen tilsynsførende.

§ 33 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Stk.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når

mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af forældrekredsens

medlemmer skriftligt kræver det.

Stk. 3. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

VI. SKOLENS DRIFT

§ 34 Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder

skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler

og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

§ 35 Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 2. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 3. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte

af nogen art.

§ 36 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage

skyldige økonomiske hensyn. 

Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde

Telefon: 31 50 00 00 Fax: 31 73 24 78

Hjemmeside: www.rprroskilde.dk

§ 37 Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne

herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v.,

som andre end skolen har rådighed over.

VII. TEGNINGSRET

§ 38 Skolen forpligtes udadtil enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening

eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste

ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 39 Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Bestyrelsen kan

dog træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under

bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er

nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 40 Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægten. Beslutning om ændring af

vedtægten kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for ændringen.

§ 41 Skolens vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af

Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og

økonomiske forhold.

§ 42 Vedtægten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og

bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, og det skal

fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Stk. 2. Vedtægten skal indsendes i original til Undervisningsministeriet i tre eksemplarer.

IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 43 Bestyrelsen træffer beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om

nedlæggelse kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, samt at

et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af

fremmødte medlemmer.

§ 44 Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal den

nedlægges.

§ 45 Bestyrelsen skal orientere forældrekredsen om beslutningen om nedlæggelse og om

grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen

er truffet. 

Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde

Telefon: 31 50 00 00 Fax: 31 73 24 78

Hjemmeside: www.rprroskilde.dk

Stk. 2. Bestyrelsen skal give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er

hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

§ 46 Bestyrelsen skal orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine

betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må

indstilles.

§ 47 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske

opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at

skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

§ 48 Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse

anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§ 49 Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens

aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue

anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

Roskilde private Realskole